Zaznacz stronę
Polityka prywatności
26 maja 2019
Główna Bez kategorii Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, ul. Gen.J.Hallera 28, 40-321 Katowice NIP: 634-025-40-91, REGON: 271153736
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej Domu Kultury obejmującej promocję i upowszechnianie kultury, a tym samym umożliwienia korzystania z oferty/usług MDK oraz kontaktu w sprawach z tym związanych.
Państwa dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie. W zależności od rodzaju i zróżnicowania działań MDK, przy których przetwarzane są dane osobowe, niezbędne do świadczenia i zakupu usług, procesów rekrutacji oraz innych aktywności, podawane są nam imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer PESEL, numer paszportu, imiona rodziców, dane potrzebne do wystawienia faktury, numer konta bankowego, wizerunek. Wyszczególnione powyżej dane mogą być w zależności od potrzeby wymagane w całości bądź w części.
Dane, które zbieramy (w tym dane osób poniżej 16 roku życia, przetwarzane za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów) są niezbędne do realizowania celów przetwarzania. Bez ich podania zawarcie i wykonywanie umów, a także świadczenie, realizacja usług i statutowej działalności MDK nie jest możliwe.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do czasu upłynięcia terminu dobrowolnej zgody lub do czasu wycofania zgody.
Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem, gdy na podstawie przepisów prawa mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym.
MDK mając na względzie bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
W sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@mdk.katowice.pl
W związku z przechowywaniem przez placówkę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
▪ dostępu do swoich danych
▪ poprawiania swoich danych
▪ usunięcia danych
▪ ograniczenia przetwarzania danych
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
▪ przenoszenia danych
▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego
▪ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UODO.

 

Skip to content