Zaznacz stronę

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

1. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”

2. Urząd Miasta Katowice

II. CELE KONKURSU

1. Promowanie uzdolnionych mieszkańców dzielnicy Szopienice i woj. śląskiego

2. Rozwijanie zainteresowań i kreatywności wśród mieszkańców dzielnicy Szopienice i woj. śląskiego.

3. Zachęcenie mieszkańców województwa śląskiego do uczestnictwa w imprezach kulturalnych

4. Wyłonienie i zaprezentowanie najciekawszych osobowości wśród uczestników posiadających różnorakie talenty.

III. TERMIN i MIEJSCE  PRZESŁUCHANIA:

1. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 26.04.2013r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej Filii nr 1  Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”, przy ul. Obr. Westerplatte 10, 40-336 Katowice.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto chce zaprezentować swój talent szerszej publiczności. Prezentowana umiejętność może być dowolna.

2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie w sekretariacie Filii nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec” przy ul. Obr. Westerplatte 10 lub na adres mailowy: sekretariat.filia1@mdk.katowice.pl, lub mdkszopienice@o2.pl  bądź faksem na nr: 32 256-99-77 do 12.04.2013 r.

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia.

4. Prezentacja uczestników nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe niż 5 minut (nie przekraczające jednak 10 minut) w przypadku prezentacji występów grup powyżej 3 osób, prezentujących formy teatralne lub kabaretowe.

5. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na 4 dni przed występem nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego. Każda płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.

6. Uczestnicy prezentują się przed Jury, powołane w dniu konkursu.

7. Uczestnik musi dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali widowiskowej Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”( warunki sceniczne: wymiary sceny -3m x 4m )

V. OCENA I NAGRODY

1. Uczestników oceni powołane przez organizatora JURY, który przyzna nagrody.

Jury przyzna nagrody w konkursie „Szopienicki Talent 2013” za zajęcie I,II,III miejsca i za wyróżnienie w dwóch kategoriach konkursowych: indywidualnej i zespołowej. Laureaci nagrodzeni otrzymają statuetki oraz dyplomy za uczestnictwo. Ponadto laureaci nagrodzeni będą mieli możliwość zaprezentowania swojej prezentacji podczas wrześniowych plenerowych obchodów XVII DNI SZOPIENIC.

VI. UWAGI KOŃCOWE

1. O kolejności występów decyduje organizator.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i Tv oraz innych mediach reklamujących wydarzenie.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU SZOPIENICKI TALENT 2013

Przesłuchanie konkursowe i Gala Finałowa odbędzie się w dniu

26 kwietnia 2013 godz. 16.30

w Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” , sala widowiskowa

/Prosimy o wypełnienie poniższych informacji drukowanymi literami./

1. IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY LUB WYKONAWCÓW, ICH ADRESY I TELEFON KONTAKTOWY

LP. NAZWISKO I IMIĘ ADRES TELEFON KONTAKTOWY

 

2. RODZAJ PREZENTACJI

(TANIEC, ŚPIEW, RECYTACJA ITP.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. CZAS TRWANIA WYSTĘPU

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. POTRZEBY TECHNICZNE

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA

(W PRZYPADKU, GDY UCZESTNIK JEST NIEPEŁNOLETNI LUB DELEGUJE UCZESTNIKA INSTYTUCJA)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 12 kwietnia 2013 r na numer faksu: 32/ 256-99-77.,  lub  na email:sekretariat.filia1@mdk.katowice.pl lub mdkszopienice@o2.pl , albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Filii nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec” ul. Obr. Westerplatte 10 , 40-336 Katowice (II piętro)

Skip to content