Zaznacz stronę

oddział główny: ul. Hallera 28

XXV Kalendarz Obrzędowy
10 października 2020
Główna Kluby i sekcje ul. Hallera 28 Dla dzieci XXV Kalendarz Obrzędowy

Regulamin

Konkursowego Przeglądu Zespołów Regionalnych„ Kalendarz Obrzędowy „ – 2020.
W związku z ogłoszonym stanem pandemicznym XXV Konkursowy Przegląd Zespołów Regionalnych „ Kalendarz Obrzędowy” przeprowadzony zostanie w trybie elektronicznym. O wynikach konkursu zespoły zostaną zawiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mailowej, natomiast jeżeli aktualna sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – planuje się zorganizowanie seminarium podsumowującego wraz z uroczystością rozdania nagród z udziałem wyłącznie kadry kierowniczej i artystycznej poszczególnych zespołów z zachowaniem wszelkich obowiązujących ograniczeń sanitarnych.
Cel imprezy :
1 Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych
prezentujących obrzędy doroczne i rodzinne oraz zespołów
prezentujących zwyczaje gospodarskie i dotyczące życia
społecznego.
2.Popularyzacja folkloru, jego walorów artystycznych i
wychowawczych.
3.Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami
regionalnymi.

Uczestnictwo.
1. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły działające w domach
kultury, klubach, świetlicach, kołach gospodyń wiejskich oraz
innych placówkach kultury bez ograniczenia wieku.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie dokładnie wypełnionej
karty zgłoszenia wraz z nagraniem prezentacji na adres :
Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec „
40-321 Katowice ul. Gen. Hallera 28
albo e-mail : plastyk@mdk.katowice.pl
w terminie do 1 października 2020r.
Terminy :
1. Przegląd odbędzie się w dniach 10 – 20 października 2020r.
w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec „
w Katowicach ul. Gen. Hallera 28
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia
przesłuchań w jednym z tych dni.
3. O dniu prezentacji i wynikach przesłuchań uczestnicy zostaną
zawiadomieni telefonicznie lub e-mailowo .
Nagrody :
1. Prezentacje oceni jury, które przyzna nagrody pieniężne
i rzeczowe.
Decyzje jury są nieodwołalne. Wszystkie zespoły otrzymają
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Sprawy organizacyjne :

1. Czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.
2. Uczestnicy dokonujący rejestracji akceptują warunki niniejszego
regulaminu i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie
danych osobowych ( Dz.U.Nr.133, poz. 883 ) oraz wyrażają
zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora,
media oraz partnerów imprezy.
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów
5. Dodatkowe informacje: 696 715 588 i 32-256-84-53.

KARTA ZGŁOSZENIA Kalendarz obrzędowy 2020

Regulamin Kalendarz Obrzędowy 2020

kalendarz obrzędowy plakat

Skip to content