Zaznacz stronę

Filia nr 1 : obrońców Westerplatte 10

Konkurs Plastyczny dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła Wróbla
27 września 2018
Główna Kluby i sekcje ul. Obr. Westerplatte 10 Konkurs Plastyczny dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła Wróbla

Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach przy ul. Obr. Westerplatte 10 zaprasza do udziału XXVIII Konkursie Plastycznym dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła Wróbla


REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY
1. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
2. Urząd Miasta Katowice

II.CELE KONKURSU
1. Prezentacja twórczości artystycznej twórców nieprofesjonalnych.
2. Konfrontacja upodobań, sposobu pojmowania świata i wrażliwości artystycznej.
3. Porównanie umiejętności warsztatowej uczestników .
4. Wymiana doświadczeń artystycznych.
5. Propagowanie twórczości nieprofesjonalnej.

III. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców nieprofesjonalnych, uprawiających malarstwo, rzeźbę, grafikę i inne.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Twórca może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
2. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje:
– DOTYCZĄCE AUTORA: imię, nazwisko, adres, nr telefonu
– DOTYCZĄCE PRACY: wymiary, rok powstania, technika, tytuł
3. Do prac należy dołączyć krótką notkę biograficzną o autorze.
4. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które powstały w ciągu ostatnich 3 lat i nie były nagradzane w innych konkursach
5. TEMAT, FORMAT PRAC i TECHNIKA WYKONANIA – DOWOLNE.
6. Prace należy składać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport
do 30 września 2018 r. na adres:

Filia nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. Obrońców Westerplatte 10
40-336 Katowice

Nieprzekraczalnym terminem składania prac jest data 30 września 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu przesyłki na adres MDK (nie data stempla).

V. OCENA PRAC
Prace oceni powołane przez organizatora JURY, które przyzna nagrody pieniężne
i rzeczowe, a także dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi:
26 października 2018 r. o godz. 17.00 w filii nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec”

VII. UWAGI
1. Wystawę pokonkursową będzie można zwiedzać do 16 listopada 2018 r.
2. Prace należy odebrać po zakończeniu wystawy do dnia 30 listopada 2018r.; istnieje możliwość odesłania prac drogą pocztową (paczka na koszt odbiorcy); taką potrzebę należy zgłosić przed upływem powyższej daty.
3. Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.
4. Organizatorzy nie ponoszą kosztów przesyłania prac konkursowych oraz nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek podczas transportu.
5. Prace przesyłane na konkurs powinny być przygotowane w sposób, który umożliwi ich ekspozycję:
– w przypadku obrazów, płaskorzeźb i grafik – możliwość zawieszenia
– w przypadku rzeźb – możliwość postawienia
6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne publikowanie i reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
Z każdej edycji konkursu wydawany jest folder, w którym zamieszczone są zdjęcia nagrodzonych prac oraz krótkie noty biograficzne ich autorów.

ZAPRASZAMY !!!

W załączniku do pobrania karta zgłoszenia i oświadczenie RODO niezbędne przy składaniu prac konkursowych:

Wróbel 2018 – karta zgłoszenia + oświadczenie do akceptacji – aktual. dla nieletnich

Wróbel 2018 – karta zgłoszenia + oświadczenie do akceptacji – aktual. dla pełnoletnich

Skip to content