Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
SLIDER - Babski Comber 2018_edited-2
SLIDER - Walentynkowa Dyskoteka 2018_edited-1
Dzień babci i dziadka (1)
slajder akcja zima
slajder koncert karnawałowy strona
slajder koncert karnawałowy
radosna Plac Pod Lipami 1; 3-3a

„W pracowni Pana Gawlika” – konkurs plastyczny

14.09.2016

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „W PRACOWNI PANA GAWLIKA”

Stowarzyszenie Giszowiec i Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach zaprasza młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „W pracowni Pana Gawlika”.
Będzie to cykl spotkań tematycznych, zakończony konkursem plastycznym dla dzieci i młodzieży katowickich szkół, przybliżających postać wybitnego malarza, związanego z Giszowcem, Ewalda Gawlika.

Ewald Gawlik, to jeden z najbardziej cenionych, obok Erwina Sówki i Pawła Wróbla, artysta nieprofesjonalny, członek Grupy Janowskiej. Bardzo silnie związany ze swoją „Małą Ojczyzną”, zafascynowany tradycjami, kulturą
i architekturą śląską, nazywany „śląskim van Goghiem”. Zostawił po sobie niezwykle cenny dorobek w postaci obrazów, na których uwiecznił zabytkową architekturę sielskiej osady, wzorowanej na angielskim Mieście-Ogrodzie, zatrzymał jak na starej fotografii śląski klimat, zwyczaje i codzienne życie mieszkańców.

1. Organizator:

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1,
40-467 Katowice, tel./fax: 32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl

2. Nazwa konkursu:

W pracowni Pana Gawlika” – cykl warsztatów oraz konkurs na reprodukcję
obrazu Ewalda Gawlika

3. Cele konkursu
– upamiętnienie postaci nieprofesjonalnego malarza – Ewalda Gawlika
- wyłonienie talentów plastycznych i pomoc w ich kształceniu
- pomoc młodzieży w odkrywaniu ich zainteresowań

4. Tematyka prac zgłoszonych do konkursu:
Prace powinny być poświęcone postaci Ewalda Gawlika i jego twórczości.
Preferowana tematyka: reprodukcja obrazu z dziedzin bliskich Gawlikowi –
umiłowanie „Małej Ojczyzny” zamieszkiwanej przez artystę, tradycje i kultura
śląska, tematyka religijna

5. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Katowic
 • Każdy uczestnik przed przystąpieniem do lekcji warsztatowych uczestniczy w lekcjach teoretycznych prowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Śląskiego, który przybliży mu historię i kulturę regionalną, która była tematem twórczości Ewalda Gawlika
 • Każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, podczas których pozna tajniki twórczości Gawlika, dowie się jak wykorzystując technikę artysty mieszać barwy, przygotowywać płótna, jak profesjonalnie stosować światłocień i perspektywę oraz jak stworzyć niepowtarzalną kompozycję
  na obrazie
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A3, wykonaną indywidualnie i samodzielnie, która po zakończeniu konkursu pozostanie własnością Organizatora; nie dopuszcza się prac zbiorowych
 • Technika wykonania prac: ołówek, kredka, farby plakatowe, pastele suche lub olejne, grafika, łączenie różnych technik np. farba i pastele olejne
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo, umieszczoną na odwrocie pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1; ponadto należy wypełnić kartę uczestnictwa – załącznik nr 2 i oświadczenie – załącznik nr 3
 • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów,
  jedną z nagród będzie publikacja wyróżnionych prac w formie pocztówek
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania
  i reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych
  w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podając ich autorstwo
 • Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu
 • Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres: MDK „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1,
  40-467 Katowice
 • Wszelkie koszta przesyłki pokrywają uczestnicy konkursu
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki,
  jej zniszczenie lub zagubienie w transporcie pocztowym (kurierskim)
 • Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
 • Prace należy przekazać Organizatorowi do dnia 26.10.2016 r.

  6. Obowiązujące terminy:
  -Przyjmowanie zgłoszeń do cyklu spotkań warsztatowych i konkursu plastycznego trwa
  od  29.08 – 23.09.2016 w sekretariacie Organizatora (Plac Pod Lipami 1, Katowice) lub
  pod nr tel./faxu: 32 206 46 42
  -
  Po zakończeniu zajęć warsztatowych prace konkursowe powinny zostać dostarczone do
  siedziby Organizatora drogą pocztową lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do
  dnia 26.10.2016 r.  (decyduje data wpływu) wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3
  -
  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 08.11.2016 podczas spotkania
  podsumowującego konkurs, które odbędzie się w siedzibie Organizatora.
  Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana 08.11.2016 na stronie internetowej Organizatora www.mdk.katowice.pl

 • 7. Postanowienia końcowe:
  - Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście
  - Informacje dotyczące konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod nr tel. 32 206 46 42, a także droga mailową: mdkgiszowiec@wp.pl
  - Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne
  - Wszelkie kwestie nieregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga
  Organizator
  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników
  z jednej placówki w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości
  przeprowadzenia spotkań wykładowych i warsztatowych.
  Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice
Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
SLIDER - ŚKUP_edited-3 giszowiec-info-225x95 z12175791Q,Propozycja-nowego-hasla-i-logo-Katowic szopienice-org-225x95