Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
SLIDER - Babski Comber 2018_edited-2
SLIDER - Walentynkowa Dyskoteka 2018_edited-1
Dzień babci i dziadka (1)
slajder akcja zima
slajder koncert karnawałowy strona
slajder koncert karnawałowy
prezenta Plac Pod Lipami 1; 3-3a

„W pracowni Pana Gawlika” – konkurs na prezentację multimedialną

14.09.2016

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„W PRACOWNI PANA GAWLIKA”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Giszowiec oraz Miejski Dom Kultury
„Szopienice-Giszowiec”, filia nr 2, Plac Pod Lipami 1, 40-467 Katowice, tel./fax: 32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl
2.
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów miasta Katowice
3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej
życiu i twórczości artysty nieprofesjonalnego – Ewalda Gawlika.

Ewald Gawlik, to jeden z najbardziej cenionych, obok Erwina Sówki i Pawła Wróbla, artysta nieprofesjonalny, członek Grupy Janowskiej. Bardzo silnie związany ze swoją „Małą Ojczyzną”, zafascynowany tradycjami, kulturą i architekturą śląską, nazywany „śląskim van Goghiem”. Zostawił po sobie niezwykle cenny dorobek w postaci obrazów, na których uwiecznił zabytkową architekturę sielskiej osady, wzorowanej na angielskim Mieście-Ogrodzie, zatrzymał jak na starej fotografii śląski klimat, zwyczaje i codzienne życie mieszkańców.


4. Cele konkursu

- popularyzacja twórczości Ewalda Gawlika
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologia informacyjną
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich

5. Zasady tworzenia prac:

- prezentację multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint
- praca konkursowa może zawierać maksymalnie 20 slajdów
- zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze)
- dopuszcza się wykorzystanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w pracy podać wykorzystane źródła
- zgłoszona praca musi zawierać biblio/netografię
- na slajdach prezentacji oraz w nazwie pliku nie mogą być umieszczone jakiekolwiek informacje pozwalające na zidentyfikowanie personalne autora ( imię, nazwisko, szkoła, dzielnica itp.) praca konkursowa nie może
być wcześniej publikowana i/lub nagradzana

6. Założenia organizacyjne:

- uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej
- nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu
- każda szkoła może przesłać dowolną ilość prac
- pracę należy zakodować dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć ODDZIELNĄ kopertę (zakodowaną tym samym symbolem) z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły wraz z telefonem oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem

7. Ocenianie prac i nagrody
Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

- kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału
- poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów
- przejrzysty i uporządkowany układ pokazu
- poprawność informatyczna pracy
- dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych (możliwości programu)

8. Terminy

 • Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 29.08 – 23.09.2016 – zgłoszenia
  można wysyłać mailowo na adres: mdkgiszowiec@wp.pl lub faxem
  na nr. 32 206 46 42
 • Termin składania prac mija 26.10.2016 roku
  Prace konkursowe należy dostarczy na płycie CD, DVD lub na innym nośniku (pendrive itp.) osobiście lub listownie na adres Miejskiego Domu Kultury
  Szopienice-Giszowiec, filia nr 2, Plac Pod Lipami 1, 40-467 Katowice,
  I piętro, pokój nr 13.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest na 08.11.2016 roku6. Obowiązujące terminy:- Przyjmowanie zgłoszeń do cyklu spotkań warsztatowych i konkursu plastycznego trwa od 29.08 – 23.09.2016 w sekretariacie Organizatora
  (Plac Pod Lipami 1, Katowice) lub pod nr tel./faxu: 32 206 46 42
  - Po zakończeniu zajęć warsztatowych prace konkursowe powinny zostać dostarczone do siedziby Organizatora drogą pocztową lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2016 r. decyduje data wpływu) wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3- Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 08.11.2016 podczas spotkania podsumowującego konkurs, które odbędzie się w siedzibie Organizatora. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana 08.11.2016 na stronie internetowej Organizatora www.mdk.katowice.pl

  7. Postanowienia końcowe:

  - zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
  regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście
  - informacje dotyczące konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod
  nr tel. 32 206 46 42, a także droga mailową: mdkgiszowiec@wp.pl
  - decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne
  - wszelkie kwestie nieregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga
  Organizator

  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników
  z jednej placówki w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości
  przeprowadzenia spotkań wykładowych i warsztatowych.

  Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

 

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
SLIDER - ŚKUP_edited-3 giszowiec-info-225x95 z12175791Q,Propozycja-nowego-hasla-i-logo-Katowic szopienice-org-225x95