Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
slider_pozegnanie1
slajder K.Stanek 2
slider_animacja
slajder powstania 2020 strona
slajder kutz strona
slider_mech
Gawlik_ewald Plac Pod Lipami 1; 3-3a

W PRACOWNI PANA GAWLIKA – konkurs

08.10.2019

Miejski Dom Kultury w Giszowcu oraz Stowarzyszenie Giszowiec zapraszają do uczniów szkół do wzięcia udziału w konkursie W Pracowni Pana Gawlika. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach: plastycznej, na prezentację multimedialną i literackiej. Zadanie współfinansowane jest z budżetu Miasta Katowice.

Poniżej regulamin konkusów:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach zaprasza młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „W pracowni Pana Gawlika”.
Będzie to cykl spotkań tematycznych, zakończony konkursem plastycznym dla dzieci i młodzieży katowickich  szkół, przybliżających postać  wybitnego malarza, związanego z Giszowcem, Ewalda Gawlika.

Ewald Gawlik, to jeden z najbardziej cenionych, obok Erwina Sówki i Pawła Wróbla, artysta nieprofesjonalny, członek Grupy Janowskiej. Bardzo silnie związany ze swoją „Małą Ojczyzną”, zafascynowany tradycjami, kulturą i architekturą śląską, nazywany „śląskim van Goghiem”. Zostawił po sobie niezwykle cenny dorobek w postaci obrazów, na których uwiecznił  zabytkową architekturę  sielskiej osady, wzorowanej na angielskim Mieście-Ogrodzie,  zatrzymał jak na starej fotografii śląski klimat, zwyczaje i codzienne życie mieszkańców.

1. Organizator:
Stowarzyszenie Giszowiec oraz Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1, 40-467 Katowice, tel./fax: 32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl

2. Nazwa konkursu:
„W pracowni Pana Gawlika” – cykl warsztatów oraz konkurs na reprodukcję obrazu Ewalda Gawlika

3. Cele konkursu
    – upamiętnienie postaci nieprofesjonalnego malarza – Ewalda Gawlika
- wyłonienie talentów plastycznych i pomoc w ich kształceniu
- pomoc młodzieży w odkrywaniu zainteresowań

4. Tematyka prac zgłoszonych do konkursu:
     Prace powinny być poświęcone postaci Ewalda Gawlika i jego twórczości. Preferowana  tematyka: reprodukcja obrazu z dziedzin bliskich Gawlikowi – umiłowanie „Małej Ojczyzny” zamieszkiwanej przez artystę, tradycje i kultura śląska, tematyka religijna

5. Warunki uczestnictwa:

- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Katowic

- Każdy uczestnik przed przystąpieniem do lekcji warsztatowych uczestniczy w lekcjach teoretycznych prowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Śląskiego, który przybliży mu historię i kulturę regionalną, która była tematem twórczości Ewalda Gawlika

- Każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, podczas których pozna tajniki twórczości Gawlika, dowie się jak wykorzystując technikę artysty mieszać barwy, przygotowywać płótna, jak profesjonalnie stosować światłocień i perspektywę oraz jak stworzyć niepowtarzalną kompozycję
na obrazie

-  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A3, wykonaną indywidualnie i samodzielnie, która po zakończeniu konkursu pozostanie własnością Organizatora; nie dopuszcza się prac zbiorowych

- Technika wykonania prac: ołówek, kredka, farby plakatowe, pastele suche lub olejne, grafika, łączenie różnych technik np. farba i pastele olejne

- Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo, umieszczoną na odwrocie pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1; ponadto należy wypełnić kartę uczestnictwa – załącznik nr 2 i oświadczenie – załącznik nr 3

- Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów, jedną z nagród będzie publikacja wyróżnionych prac w formie pocztówek

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania i reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podając ich autorstwo

-  Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu

- Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres: MDK „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1, 40-467 Katowice

- Wszelkie koszta przesyłki pokrywają uczestnicy konkursu

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, jej zniszczenie lub zagubienie w transporcie pocztowym (kurierskim)

- Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

- Prace należy przekazać Organizatorowi do dnia 08.11.2019 r.

6. Obowiązujące terminy:

-  Przyjmowanie zgłoszeń do cyklu spotkań warsztatowych i konkursu plastycznego trwa od 04.09 – 05.10.2019 w sekretariacie Organizatora (Plac Pod Lipami 1, Katowice) lub pod nr tel./faxu: 32 206 46 42

-  Po zakończeniu zajęć warsztatowych prace konkursowe powinny zostać dostarczone do siedziby Organizatora drogą pocztową lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2019 r. (decyduje data wpływu) wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3

-  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 21.11.2019 podczas  spotkania podsumowującego konkurs, które odbędzie się w siedzibie Organizatora. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.mdk.katowice.pl

7. Postanowienia końcowe:

-  zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście

-  informacje dotyczące konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod nr tel. 32 206 46 42, a także droga mailową: mdkgiszowiec@wp.pl

-  decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne

-  wszelkie kwestie nieregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga Organizator

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników z jednej placówki w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości przeprowadzenia spotkań wykładowych i warsztatowych

 

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Giszowiec oraz Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, filia nr 2, Plac Pod Lipami 1, 40-467 Katowice, tel./fax: 32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Katowice
3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej życiu  i twórczości artysty nieprofesjonalnego – Ewalda Gawlika.
Ewald Gawlik, to jeden z najbardziej cenionych, obok Erwina Sówki i Pawła Wróbla, artysta nieprofesjonalny, członek Grupy Janowskiej. Bardzo silnie związany ze swoją „Małą Ojczyzną”, zafascynowany tradycjami, kulturą i architekturą śląską, nazywany „śląskim van Goghiem”. Zostawił po sobie niezwykle cenny dorobek w postaci obrazów, na których uwiecznił  zabytkową architekturę sielskiej osady, wzorowanej na angielskim Mieście-Ogrodzie,  zatrzymał jak na starej fotografii śląski klimat, zwyczaje i codzienne życie        mieszkańców.
4.    Cele konkursu

 •  popularyzacja twórczości Ewalda Gawlika
 •  rozwijanie umiejętności posługiwania się technologia informacyjną
 •  kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji
  z poszanowaniem praw autorskich

5.    Zasady tworzenia prac:

 • prezentację  multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint
 • praca konkursowa może zawierać maksymalnie 20 slajdów
 • zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze)
 • dopuszcza się wykorzystanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w pracy podać wykorzystane źródła
 • zgłoszona praca musi zawierać biblio/netografię
 • na slajdach prezentacji oraz w nazwie pliku nie mogą być umieszczone jakiekolwiek informacje pozwalające na zidentyfikowanie personalne
  autora
  ( imię, nazwisko, szkoła, dzielnica itp.) praca konkursowa nie może
  być wcześniej publikowana i/lub nagradzana

6.    Założenia organizacyjne:

 • uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej
 • nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu
 •  każda szkoła może przesłać dowolną ilość prac
 •  pracę należy zakodować dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć ODDZIELNĄ  kopertę (zakodowaną  tym samym symbolem) z  danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły wraz z telefonem oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem

7.    Ocenianie prac i nagrody
Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie
brała pod uwagę:
- kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału
- poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów
- przejrzysty i uporządkowany układ pokazu
- poprawność informatyczna pracy
- dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych (możliwości programu)

8.   Terminy

 • Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 04.09 – 05.10.2019 – zgłoszenia można wysyłać mailowo na adres: mdkgiszowiec@wp.pl lub faxem na nr. 32 206 46 42
 • Termin składania prac mija 08.11.2019 roku
  Prace konkursowe należy dostarczy na płycie CD, DVD lub na innym nośniku (pendrive itp.) osobiście lub listownie na adres Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec, filia nr 2, Plac Pod Lipami 1, 40-467 Katowice, I piętro,  pokój nr 13.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  planowane jest na  21.11.2019 roku

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 206 46 42 w godz. 9.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną: mdkgiszowiec@wp.pl

9.    Postanowienia końcowe:
-
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie
naruszają praw autorskich
- Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej Domu Kultury
- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu
- Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników z jednej placówki w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości przeprowadzenia spotkań wykładowych

UWAGA!!!
Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego przestrzeganie, przygotowanie kilku prac bądź niezakodowanie i ujawnienie nazwiska autora będzie jednoznaczne z odrzuceniem pracy przez Komisję Konkursową.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
Stowarzyszenie Giszowiec oraz Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach zaprasza młodzież do udziału w konkursie literackim „W pracowni Pana Gawlika”.
Ewald Gawlik, to jeden z najbardziej cenionych, obok Erwina Sówki i Pawła Wróbla, artysta nieprofesjonalny, członek Grupy Janowskiej. Bardzo silnie związany ze swoją „Małą Ojczyzną”, zafascynowany tradycjami, kulturą i architekturą śląską, nazywany „śląskim van Goghiem”. Zostawił po sobie niezwykle cenny dorobek w postaci obrazów, na których uwiecznił  zabytkową architekturę  sielskiej osady, wzorowanej na angielskim Mieście-Ogrodzie,  zatrzymał jak na starej fotografii śląski klimat, zwyczaje i codzienne życie mieszkańców.
1. Organizator:
   Stowarzyszenie Giszowiec i Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Plac
Pod Lipami 1, 40-467 Katowice, tel./fax: 32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl

2. Nazwa konkursu:

„W pracowni Pana Gawlika” – konkurs literacki na przeprowadzenie hipotetycznego wywiadu z Ewaldem Gawlikiem – artystą, który żył i tworzył w latach 1919-1993.

3. Cele konkursu
    – upamiętnienie postaci nieprofesjonalnego malarza – Ewalda Gawlika
- pomoc młodzieży w odkrywaniu zainteresowań
- doskonalenie umiejętności pisania wywiadu jako formy dziennikarskiej
- odkrywanie talentów literackich i pomoc w ich kształceniu
- pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie literatury
- promocja amatorskiej twórczości literackiej wśród młodzieży

4. Tematyka prac zgłoszonych do konkursu:
     Prace powinny być poświęcone postaci Ewalda Gawlika i jego twórczości. Przedmiotem konkursu jest wywiad z artystą. W pracy uczestnicy mogą wykorzystać wiadomości uzyskane
podczas wykładów zorganizowanych w ramach konkursu oraz ogólnodostępnych źródeł. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić jedną pracę, która powinna zajmować od 1 do 5
stron formatu A4 (wydruk komputerowy, Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm, dodatkowo prosimy o dołączenie pracy zapisanej na płycie CD). Musi spełniać
formalne wymogi, czyli mieć formę wywiadu. Powinien mieć w pełni autorski charakter i nie może naruszać praw autorskich innych osób.

       5. Kryteria oceny prac konkursowych:
   
  -     oryginalność ujęcia tematu
-     trafny dobór materiału
-     wartość historyczna informacji
-     poprawność językowa i stylistyczna

      6. Warunki uczestnictwa:
-    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Katowic
-     Każdy uczestnik przed złożeniem pracy uczestniczy w lekcjach teoretycznych prowadzonych przez kustosza Muzeum Ewalda Gawlika, który przybliży mu historię i kulturę
regionalną, która była tematem twórczości Ewalda Gawlika
-    Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,  która po zakończeniu konkursu pozostanie własnością Organizatora; nie dopuszcza się prac zbiorowych
-    Prace konkursowe powinny mieć objętość 1-5 stron formatu A4 (wydruk komputerowy, Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm). Dodatkowo prosimy o dołączenie
pracy zapisanej na płycie CD)
-    Pracę należy opatrzyć godłem, a w dodatkowej kopercie także opatrzonej godłem dołączyć informacje o autorze (imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę i adres szkoły, nazwisko
opiekuna i jego telefon. kontaktowy)
-   Nadsyłając pracę na konkurs autor automatycznie wyraża zgodę na jej publikowanie
-   Na kopercie należy umieścić dopisek „W pracowni Pana Gawlika – konkurs literacki”
-   
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów oraz ich nagrodzi
-    Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania wyróżnionych i  nagrodzonych prac konkursowych w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach i
wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podając ich autorstwo
-    Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik  konkursu
-    Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres: MDK  „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1,  40-467 Katowice
-    Wszelkie koszta przesyłki pokrywają uczestnicy konkursu
-    Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, jej zniszczenie lub zagubienie w transporcie pocztowym (kurierskim)
-    Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia
twórcy
-   Prace należy przekazać Organizatorowi do dnia 08.11.2019r.

7. Obowiązujące terminy:
-  Przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w cyklu wykładów konkursu literackiego trwa od 04.09 – 05.10.2019 w sekretariacie Organizatora (Plac Pod Lipami 1, Katowice) lub pod
nr tel./faxu: 32 206 46 42
-  Po zakończeniu wykładów prace konkursowe powinny zostać dostarczone do siedziby Organizatora drogą pocztową lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2019 r.
(decyduje data wpływu)
- Ogłoszenie wyników odbędzie się 21.11.2019 podczas spotkania podsumowującego konkurs, które odbędzie się w siedzibie Organizatora
- Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.mdk.katowice.pl

 8.Postanowienia końcowe:
-  zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście
- informacje dotyczące konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod nr tel. 32 206 46 42, a także droga mailową: mdkgiszowiec@wp.pl
- decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne
- wszelkie kwestie nieregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga Organizator
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników z jednej placówki w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości przeprowadzenia spotkań wykładowych.

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 SZOPKI 2018-2019 - plakat A2 OST na krzywe SENIORZY 2018-2019 - plakat nr 1 SLIDER - Termomodernizacja 2018