Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
SLIDER - ŚLĄSK 2018_edited-2
SLIDER MALECKI 2
SLIDER - HANKA_edited-1
Nordic Walking SLIDER
SLIDER GISZOWIECKAmajowka2018
slajder szopiencki talent 2018
radosna Plac Pod Lipami 1; 3-3a

Konkurs plastyczny „W pracowni Pana Gawlika”

10.04.2014

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Stowarzyszenie Giszowiec, Urząd Miasta Katowice zapraszają do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM „W PRACOWNI PANA GAWLIKA”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach zaprasza młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „W pracowni Pana Gawlika”.
Będzie to cykl spotkań tematycznych zakończony konkursem plastycznym dla dzieci i młodzieży katowickich  szkół przybliżających postać  wybitnego malarza, związanego z Giszowcem, Ewalda Gawlika.
Ewald Gawlik, to jeden z najbardziej cenionych, obok Erwina Sówki i Pawła Wróbla, artysta nieprofesjonalny, członek Grupy Janowskiej. Bardzo silnie związany ze swoją „Małą Ojczyzną”, zafascynowany tradycjami, kulturą
i architekturą śląską, nazywany „śląskim van Goghiem”. Zostawił po sobie niezwykle cenny dorobek w postaci obrazów, na których uwiecznił  zabytkową architekturę  sielskiej osady, wzorowanej na angielskim Mieście-Ogrodzie,  zatrzymał jak na starej fotografii śląski klimat, zwyczaje i codzienne życie mieszkańców.

1. Organizator:
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1,
40-467 Katowice, tel./fax: 32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl

2. Nazwa konkursu:
„W pracowni Pana Gawlika” – cykl warsztatów oraz konkurs na reprodukcję
obrazu Ewalda Gawlika

3. Cele konkursu
- upamiętnienie postaci nieprofesjonalnego malarza – Ewalda Gawlika.
- wyłonienie talentów plastycznych i pomoc w ich kształceniu
- pomoc młodzieży w odkrywaniu ich zainteresowań

4. Tematyka prac zgłoszonych do konkursu:
Prace powinny być poświęcone postaci Ewalda Gawlika i jego twórczości.
Preferowana  tematyka: reprodukcja obrazu z dziedzin bliskich Gawlikowi –
umiłowanie „Małej Ojczyzny” zamieszkiwanej przez artystę, tradycje i kultura
śląska, tematyka religijna

5. Warunki uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Katowic.
- Każdy uczestnik przed przystąpieniem do lekcji warsztatowych uczestniczy w lekcjach teoretycznych prowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Śląskiego, który przybliży mu historię i kulturę regionalną, która była tematem twórczości Ewalda Gawlika
- Każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, podczas których pozna tajniki twórczości Gawlika, dowie się jak wykorzystując technikę artysty mieszać barwy, przygotowywać płótna, jak profesjonalnie stosować światłocień i perspektywę oraz jak stworzyć niepowtarzalną kompozycję
na obrazie.
- Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A3, wykonaną indywidualnie i samodzielnie, która po zakończeniu konkursu pozostanie własnością Organizatora; nie dopuszcza się prac zbiorowych
- Technika wykonania prac: ołówek, kredka, farby plakatowe, pastele suche lub olejne, grafika, łączenie różnych technik np. farba i pastele olejne
- Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo, umieszczoną na odwrocie pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1; ponadto należy wypełnić kartę uczestnictwa – załącznik nr 2 i oświadczenie – załącznik nr 3
- Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów, nagrodą będzie publikacja nagrodzonych prac w formie pocztówek
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania
i reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych
w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podając ich autorstwo
- Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu
- Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres: MDK „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1,
40-467 Katowice
- Wszelkie koszta przesyłki pokrywają uczestnicy konkursu
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki,
jej zniszczenie lub zagubienie w transporcie pocztowym (kurierskim)
- Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
- Prace należy przekazać Organizatorowi do dnia 23.05.2014r.
6. Obowiązujące terminy:
- Przyjmowanie zgłoszeń do cyklu spotkań warsztatowych i konkursu plastycznego trwa od 21.03 – 31.03.2014 w sekretariacie Organizatora (Plac Pod Lipami 1, Katowice) lub pod nr tel./faxu: 32 206 46 42
- Po zakończeniu zajęć warsztatowych prace konkursowe powinny zostać dostarczone do siedziby Organizatora drogą pocztową lub osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2014r. (decyduje data wpływu) wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3
- Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana 05.06.2014 na stronie internetowej Organizatora www.mdk.katowice.pl

7. Postanowienia końcowe:
- zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście
- informacje dotyczące konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod nr tel. 32 206 46 42, a także droga mailową: mdkgiszowiec@wp.pl
- decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne
- wszelkie kwestie nieregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga Organizator
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 05.06.2014 podczas
spotkania podsumowującego konkurs, które odbędzie się w siedzibie
Organizatora.

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

 

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
SLIDER - ŚKUP_edited-3 giszowiec-info-225x95 z12175791Q,Propozycja-nowego-hasla-i-logo-Katowic szopienice-org-225x95